INFORMÀTICA- GUIA INFORMATIVA

El CFA Girona :

-Ofereix cursos d’Informàtica- COMPETIC (Inicial i 1) que donen accés als certificats ACTIC  (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)

– És centre examinador ACTIC   ( es convoquen proves un cop al mes)

Els cursos COMPETIC estan organitzats en 4 nivells diferents:

▪ COMPETIC Inicial
COMPETIC 1
COMPETIC 2
COMPETIC 3

Els cursos tenen una durada d’un curs escolar i són presencials. S’estructuren en dues sessions setmanals d’1 hora i 30 minuts (COMPETIC inicial i COMPETIC 1)

La finalitat dels cursos és poder ser competent a nivell d’usuari en les diferents competències que es treballen en cada nivell.

Cada nivell a final de curs s’avalua mitjançant l’avaluació continuada (60%) i un projecte final (40%)

La superació del curs comporta l’obtenció de la titulació COMPETIC que es convalida amb la titulació ACTIC. (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)

Per tal de situar cada persona al nivell adequat per assegurar-nos que podrà seguir i superar el curs caldrà:

• Fer una entrevista prèvia per tal de descobrir les necessitats formatives de cadascú.
• Fer una prova de nivell.

  En el quadre següent es mostra com s’estructuren els cursos, les competències que treballen i les equivalències del certificat COMPETIC i ACTIC

     equivalencies competic