ANGLÈS I FRANCÈS

GUIA DEL CURS 2016-2017

ENSENYAMENTS INICIALS

LLENGUA ANGLESA i LLENGUA FRANCESA

GUIA DE CURS

L’Escola d’Adults de Girona – CFA Girona és un centre públic de la Generalitat de Catalunya que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. El centre té per objectiu facilitar l’accés a l’ensenyament. És el centre de les comarques gironines que ofereix una oferta formativa global, des de l’alfabetització a l’accés a la universitat o grau superior,

Les llengües anglesa i francesa són les llengües estrangeres que s’imparteixen amb caràcter prioritari dins d’aquests ensenyaments.

LLENGUA ANGLESA: 1 i LLENGUA FRANCESA:1

L’ensenyament inicial de la llengua anglesa i francesa s’adscriu dins del nivell A1 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita.

*L’usuari de nivell A1 pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una  tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

S’adreça a persones majors de 18 anys amb desconeixement d’aquesta llengua. El programa pretén oferir unes nocions de la llengua anglesa com a eina d’intercanvi i comunicació potenciant la llengua oral mitjançant situacions comunicatives reals i quotidianes.

La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 105 h d’assistència.

CONTINGUTS DEL CURS              DURADA DEL CURS_____

– Comprensió oral i comprensió lectora           Nou mesos (30 setmanes) = 105 h

– Expressió oral i escrita                                   2 dies a la setmana

– Aspectes gramaticals bàsics                       3 hores setmanals

HORARIS

(torns de matí 9h. tarda 15h. /  17h. i vespre 19h )

MATERIAL I COST       

La matrícula és gratuïta

Material del curs:  es fa un ingrés en el número de compte del centre  

Llibre de curs: es comprarà al centre el dia d’inici de curs.

                                 

LLOC

Escola d’Adults de Girona  c/ Travessia de la Creu, 1

INICI DE CURS: Inici classes: setmana del 26 de setembre

Per fer la matrícula cal dur:

– Fotocòpia del DNI o passaport                           – 2 fotos carnet

– Omplir el full de matrícula

–  Justificant de l’ingrés de l’import del material del curs

                                                                     

*  El centre es reserva el dret de modificar el programa i horaris en funció de la matrícula.

* No es retornarà l’import del material un cop s’hagi fet la matrícula

*  A causa de la gran demanda en els cursos d’anglès es donarà prioritat a les persones que ho necessitin per la inserció laboral.

COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DELA INFORMACIÓ

LLENGUA ANGLESA: 2 I LLENGUA FRANCESA: 2

GUIA DE CURS

L’ensenyament de la llengua anglesa i francesa de nivell 2 s’adscriu dins del nivell A2.1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell bàsic d’usuari (A2.1).

La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el primer nivell i iniciar-se en l’aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua oral i escrita. Les competències per a la societat de la informació són les competències bàsiques en una llengua estrangera, a nivell funcional, per a desenvolupar-se en la societat actual.

S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el nivell inicial o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.

La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 105 h d’assistència.

CONTINGUTS DEL CURS              DURADA DEL CURS_____

– Comprensió oral i comprensió lectora           Nou mesos (30 setmanes) = 105 h

– Expressió oral i escrita                                   2 dies a la setmana

– Aspectes gramaticals bàsics                       3 hores setmanals

HORARIS

(torns de matí 9h. tarda 17h. i vespre 18.30)

MATERIAL I COST      

La matrícula és gratuïta

Material del curs:  es fa un ingrés en el número de compte del centre  

Llibre de curs: es comprarà al centre el dia d’inici de curs.

LLOC

Escola d’Adults de Girona  c/ Travessia de la Creu, 1

INICI DE CURS: Inici classes: setmana del 26 de setembre

Per fer la matrícula cal dur:

– Fotocòpia del DNI o passaport                           – 2 fotos carnet

– Omplir el full de matrícula

–  Justificant de l’ingrés de l’import del material del curs

                                                                     

*  El centre es reserva el dret de modificar el programa i horaris en funció de la matrícula.

* No es retornarà l’import del material un cop s’hagi fet la matrícula

*  A causa de la gran demanda en els cursos d’anglès es donarà prioritat a les persones que ho necessitin per la inserció laboral.

 

COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DELA INFORMACIÓ

LLENGUA ANGLESA: 3 I LLENGUA FRANCESA: 3

GUIA DE CURS

L’ensenyament de la llengua anglesa de nivell 3 s’adscriu dins del nivell A2.2 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, i per tant al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A2.

La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el segon nivell i consolidar l’aprenentatge orientat a adquirir les competències pròpies de l’usuari bàsic.

* L’usuari de nivell A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). L’usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Les competències per a la societat de la informació són les competències bàsiques en una llengua estrangera, a nivell funcional, per a desenvolupar-se en la societat actual.

S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el segon nivell o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.

La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat de 140h d’assistència.

CONTINGUTS DEL CURS              DURADA DEL CURS_____

– Comprensió oral i comprensió lectora           Nou mesos (30 setmanes) = 140 h

– Expressió oral i escrita                                   2 dies a la setmana

– Aspectes gramaticals bàsics                   4 hores setmanals

HORARIS

(torns de matí 9h. tarda 17h. i vespre 19h)

MATERIAL I COST      

La matrícula és gratuïta

Material del curs:  es farà un ingrés en el número de compte del centre  

Llibre de curs: es comprarà al centre el dia d’inici de curs.

LLOC

Escola d’Adults de Girona  c/ Travessia de la Creu, 1

INICI DE CURS: Inici classes:setmana del 26 de setembre de  2016