Equip Directiu

Directora:             Miquel Blanch i Solé
Cap d’Estudis:   Montserrat Surroca Canadell
Secretària:         Nuri Figa Mataró

Consell de Centre

El Consell de Centre és l’òrgan consultiu del Centre.
Està constituït per:
Representants del professorat:  Montserrat Agustí, Maria Adserias, Marta Nieto i Xavier Sibecas
Representants dels estudiants:  Àngel Bolañós,
Representants del personal administartiu i serveis (PAS) : Anna Serra
Representant de l’Ajuntament: Carles Ribas
Equip Directiu

Equip de coordinació

Cada programa compta amb un coordinador-a (professor-a), que es responsabilitza de la dinàmica global del programa i el seu desenvolupament:

Coordinadora  d’ensenyaments inicials :  Montserrat Agustí

Coordinadora  de Formació Bàsica  (GES) : Marta Nieto

Coordinadora  de Proves Accés ( GS i AU):  Xavier Sibecas

Coordinadora  d’Informàtica (TIC) : Teresa Parés

Coordinadora  de Competències per la societat de la informació (idiomes): Maria Adserias

Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social : Miquel Blanch

Coordinador de prevenció i riscos laborals: Anna Guardiola

Tutories

Cada grup disposa d’un tutor/a (professor/a) per informar, assessorar i orientar sobre el seguiment i evolució de cada estudiant.

Representants de curs

Al llarg del primer mes del curs, cada grup classe ha d’elegir el seu representant, que farà  aportacions a les reunions de representants amb la finalitat que les activitats responguin a les necessitats i interessos dels estudiants i millorin el funcionament del Centre i que les activitats responguin a les necessitats i interessos dels estudiants.

Professorat

Maria Adserias, Montserrat Agustí, Anna Barbany, Miquel Blanch, Alba Boix, Ester Feliu, Nuri Figa,  Anna Guardiola,  Dolors Magret, Concepció Nadal, Marta Nieto,Teresa Parés, Narcís Serra, Xavier Sibecas, Montserrat Surroca, Marta Tuñón, Andreu Turrà.

Personal d’administració i de serveis (PAS)

Auxiliar administrativa: Anna Serra

Consergeria: Elisabet Garriga