Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

El Cfa Girona és centre col·laborador  Actic amb un calendari de dates de proves mensuals i trimestrals

Assessorament : dilluns de 12.30 a 13.30h  

Fullet Actic

MÉS INFORMACIÓ

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics. les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació:

 • Nivell 1 – Certificat bàsic
 • Nivell 2 – Certificat mitjà
 • Nivell 3 – Certificat avançat

Què s’avalua?

 • El nivell 1 inclou 6 competències.
 • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències.
 • El nivell 3, pel seu caràcter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències triades per l’aspirant entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3caldrà tenir el certificat mitjà.

L’acreditació per al nivell 3 es preveu que es posi en marxa a partir de l’any 2010.

El nombre d’activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons nivells, són:

 • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
 • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats

Procediment per obtenir l’acreditació

El tràmit haurà de ser preferentment telemàtic.

Més informació: www.actic.gencat.cat

Finalitats de l’ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l’ACTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l’eficàcia i l’eficiència de l’ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l’ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l’ACTIC  es vol aconseguir:

 • Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
 • Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
 • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
 • Incrementar la demanda de les TIC.
 • Incrementar la cohesió digital.

La competència digital

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Dins d’aquest marc és lògic, doncs, entendre la competència digital com una competència bàsica per a la persona, ja que podrà ser útil en diversos contextos i es posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja siguin en l’àmbit professional, personal o social.

Com a trets característics de l’ACTIC, podem esmentar els següents:

 • Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari…).
 • Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
 • Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
 • Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Com a conclusió, definim “competència digital” com una competència que comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Una competència que ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.